MISAL GLX-RSS-3-150CS

MISAL GLX-RSS-٣-١٥٠CS


این محصول به منظور ارائه آشکارساز تشخیص و رهگیری هدف با محدودهی کاری بسیار وسیع جهت کاربرد کنترل نورپردازی طراحی شده است .سنسور رادار این دستگاه قادر به تشخیص، ردیابی و دنبال کردن اجسام راکد و متحرک با حداقل فاصله ٨٠٠ متر میباشد. این دستگاه می تواند تمام اهداف و یا اهداف مورد نظر در مکانهای از پیش تعیین شده را تشخیص و اطلاع دهد .تشخیص اشیاء، الگو ریتم ردیابی و آنالیز اشیاء تشخیص داده شده در آن واحد صورت میگیرد. این محصول با استخراج دقیق آمار اهداف، ریسک زنگ خطراشتباه را بسیار پایین می آورد.
MISAL GLX-RSS-٣-١٥٠CS به راحتی میتواند اشیاء را حتی از مابین بوته ها و یا موانع مشابه ردیابی کند.